دارای پارکینگ

تعداد خواب ها
موقعیت ها
امکانات
تفریحی