دارای سرویس خواب مستر

تعداد خواب ها
موقعیت ها
امکانات
تفریحی