زمین والیبال

تعداد خواب ها
موقعیت ها
امکانات
تفریحی