5 خواب و بیشتر

تعداد خواب ها
موقعیت ها
امکانات
تفریحی